...
naziv kompanije
×

ZAŠTITA NA RADU

ZAŠTITA NA RADU KREIRA

SIGURNE RADNE UVJETE

Pod zaštitom na radu podrazumijeva se skup tehničkih, zdravstvenih, pravnih, psiholoških, pedagoških i drugih djelatnosti s pomoću kojih se otkrivaju i otklanjaju rizici, odnosno rizične pojave kao što su opasnosti, štetnosti i napori, a koje mogu ugroziti život i zdravlje uposlenika.

OBAVLJAMO

U skladu sa dobijenim Rješenjem od strane Federalnog ministarstva rada i socijalne politike ovlašteni smo za obavljanje sljedećih poslova iz oblasti Zaštite na radu:

Procjena rizika na radnim mjestima i mjestima rada u radnoj okolini.

Procjena rizika na radnim mjestima i mjestima rada uradnoj okolini je postupak kojim se utvrđuje nivo opasnosti, štetnosti i napora u smislu nastanka povreda na radu, profesionalne bolesti, bolesti u vezi sa radom te poremećaja u procesu rada koji bi mogao izazvati štetne posljedice za sigurnost i zdravlje radnika.

Periodični pregledi i ispitivanja fizičkih, hemijskih i bioloških štetnosti i mikroklime u radnim i pomoćnim prostorijama.

Periodičnim pregledima i ispitivanjima fizičkih, hemijskih i bioloških štetnosti i mikroklime u radnim i pomoćnim prostorijama utvrđuje se da li mjesto rada i radna okolina ispunjavaju uslove koji neće dovesti do nastanka profesionalnih oboljenja ili oštećenja zdravlja radnika, odnosno utvrđuje se da li su koncentracije štetnosti u granicama dozvoljenim važećim propisima o standardizaciji u Bosni i Hercegovini.

Ispitivanje fizičkih štetnosti u radnim i pomoćnim prostorijama obuhvata mjerenja buke, vibracija, toplotnog zračenja, UV zračenja i elektromagnetnog zračenja.

Ispitivanja hemijskih štetnosti vrše se na mjestu rada u radnoj okolini, u neposrednoj blizini organa za disanje radnika, gdje se pri tehnološkim i radnim procesima pojavljuju hemijske štetnosti.

Ispitivanja bioloških štetnosti vrše se na mjestu rada u radnoj okolini gdje se pri radu koriste, proizvode ili pojavljuju opasne tvari u kojima nastaju organizmi štetni za zdravlje (virusi, paraziti, bakterije, gljivice i sl).

Ispitivanje mikroklimatskih uslova u radnim i pomoćnim prostorijama obuhvata mjerenja osvjetljenja, temperature, vlažnosti i brzine strujanja zraka.

Periodični pregledi i ispitivanja sredstava za rad i sredstava i opreme lične zaštite, električnih i gromobranskih instalacija na objektima na kojima se primjenjuju mjere zaštite na radu.

Periodični pregledi i ispitivanja sredstava za rad i sredstava i opreme lične zaštite obavljaju se radi provjere ispunjenosti sigurnosno-zdravstvenih zahtjeva i provođenja propisanih mjera zaštite na radu, te radi otkrivanja i otklanjanja nedostataka koji bi mogli ugroziti sigurnost i zdravlje radnika koji rukuju sredstvima za rad i sredstvima i opremom lične zaštite, kao i drugih radnika u radnoj okolini.

Periodični pregledi i isptivanja sredstava rada i električnih i gromobranskih instalacija na objektima na kojima se primjenjuju mjere zaštite na radu vrše se dok su u stanju mirovanja i u pogonu (statičko i dinamičko ispitivanje).

Periodičnim pregledima i ispitivanjima sredstava rada i električnih i gromobranskih instalacija vrši se vizuelni pregled, te ispitivanje sredstava za rad odgovarajućim instrumentima i opremom, dok su bez opretećenja i pri najvećem mogućem opterećenju.

Osposobljavanje radnika za siguran rad.

Poslodavac je dužan da izvrši osposobljavanje radnika za siguran i zdrav rad kod zasnivanja radnog odnosa, odnosno premještaja na druge poslove, prilikom uvođenja nove tehnologije ili novih sredstava za rad, kao i kod promjene procesa rada koji može prouzrokovati promjenu mjera za siguran i zdrav rad.

Poslodavac je dužan da radnika u toku osposobljavanja za siguran i zdrav rad, upozna sa svim vrstama rizika na poslovima na koje ga raspoređuje i o preduzetim konkretnim mjerama sigurnosti i zaštite na radu, u skladu sa aktom o procjeni rizika.

Osposobljavanje radnika za siguran i zdrav rad mora biti prilagođeno specifičnostima njegovog radnog mjesta.

Izrada stručnog nalaza koji se pribavlja u postupku skraćivanja radnog vremena na poslovima sa povećanim rizikom.

Kada su na određenom radnom mjestu takvi uslovi da uprkos primjeni mjera zaštite na radu i dalje postoji preostali rizik i prijetnja za obolijevanje, tj. invaliditet, poslodavac je dužan preduzeti mjere za sprječavanje oboljenja, tj. nastanka invaliditeta ili daljeg pogoršanja bolesti radnika.

U ovom slučaju radno vrijeme se skraćuje srazmjerno štetnom uticaju uslova rada na zdravlje i radnu sposobnost radnika, u skladu sa zakonom.

Izdavanje odgovarajućih isprava iz oblasti zaštite na radu.

Poslodavac koji izrađuje tehničku dokumentaciju za objekte i tehničko-tehnološke procese obavezan je da pri projektovanju objekata i tehničko-tehnoloških procesa primijeni propisane mjere sigurnosti i zaštite zdravlja na radu, sa naznakom svih rizika i mjera za njihovo otklanjanje.

Zaštita na radu
ZAŠTO TREBAMO
ZAŠTITU NA RADU?

Svrha zaštite na radu je stvarati sigurne radne uslove kako bi se spriječili zastoji u odvijanju tehnoloških/proizvodnih/uslužnih i drugih radnih procesa s mogućim posljedicama za zdravlje i život radnika kao što su povrede na radu, profesionalne bolesti i druge bolesti u vezi s radom.

Seraphinite AcceleratorBannerText_Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.