naziv kompanije
×

ZAŠTITA NA RADU

ZAŠTITA NA RADU

ZAŠTITA NA RADU KREIRA

SIGURNE RADNE UVJETE

Pod zaštitom na radu podrazumijeva se skup tehničkih, zdravstvenih, pravnih, psiholoških, pedagoških i drugih djelatnosti s pomoću kojih se otkrivaju i otklanjaju rizici, odnosno rizične pojave kao što su opasnosti, štetnosti i napori, a koje mogu ugroziti život i zdravlje uposlenika.

OBAVLJAMO

U skladu sa dobijenim Rješenjem od strane Federalnog ministarstva rada i socijalne politike ovlašteni smo za obavljanje sljedećih poslova iz oblasti Zaštite na radu:

Procjena rizika na radnim mjestima i mjestima rada u radnoj okolini.

Procjena rizika na radnim mjestima i mjestima rada uradnoj okolini je postupak kojim se utvrđuje nivo opasnosti, štetnosti i napora u smislu nastanka povreda na radu, profesionalne bolesti, bolesti u vezi sa radom te poremećaja u procesu rada koji bi mogao izazvati štetne posljedice za sigurnost i zdravlje radnika.

Periodični pregledi i ispitivanja fizičkih, hemijskih i bioloških štetnosti i mikroklime u radnim i pomoćnim prostorijama.

Sredstva za rad koja podliježu periodičnim pregledima i ispitivanjima su:

 1. pokretne, stabilne i kose dizalice sa električnim i drugim pogonom kojim se diže, prenosi ili spušta teret pomoću čeličnog užeta, lanca ilimagneta (mostne, poluportalne, portalne i stubne dizalice svih tipova, autodizalice i njima slične dizalice), kao i kombinacije takvih dizalica koje služe za industrijski, građevinski i drugi transport.
 2. liftovi za prevoz radnika i tereta, sa pratiocem ili bez njega.
 3. žičare za prevoz radnika i tereta, sa pripadajućom opremom, postrojenjima i objektima.
 4. stabilni i pokretni kompresori i kompresorske stanice sa radnim pritiskom većim od 1 bar ili kapacitetom većim od 6 m3/min.
 5. mehaničke i hidraulične prese i mašine za sječenje i obradu materijala na mehanizovani pogon.
 6. sve vrste sredstava za rad na mehanizovani pogon.
 7. sve vrste alata sa električnim, hidrauličnim, pneumatskim, parnim pogonom i motorima sa unutrašnjim sagorijevanjem.
Periodični pregledi i ispitivanja sredstava za rad i sredstava i opreme lične zaštite, električnih i gromobranskih instalacija na objektima na kojima se primjenjuju mjere zaštite na radu.zacija

Tu ubrajamo:

 1. Ispitivanje fizičkih štetnosti u radnim i pomoćnim prostorijama obuhvata mjerenja buke, vibracije, toplotno zračenje, UV zračenje i elektromagnetno zračenje.
 2. Ispitivanja hemijskih štetnosti vrše se na mjestu rada u radnoj okolini, u neposrednoj blizini organa za disanje radnika, gdje se u tehnološkim i radnim procesima pojavljuju hemijske štetnosti.
 3. Ispitivanja bioloških štetnosti vrše se na mjestu rada u radnoj okolini gdje se pri radu koriste, proizvode ili pojavljuju opasne tvari u kojima nastaju organizmi štetni za zdravlje (virusi, paraziti, bakterije, gljivice i sl).
 4. Ispitivanje mikroklimatskih uvjeta u radnim i pomoćnim prostorijama obuhvata mjerenja osvjetljenja, temperature, vlažnosti i brzine strujanja zraka.
Osposobljavanje radnika za siguran rad.

Tu ubrajamo:

 1. Ispitivanje fizičkih štetnosti u radnim i pomoćnim prostorijama obuhvata mjerenja buke, vibracije, toplotno zračenje, UV zračenje i elektromagnetno zračenje.
 2. Ispitivanja hemijskih štetnosti vrše se na mjestu rada u radnoj okolini, u neposrednoj blizini organa za disanje radnika, gdje se u tehnološkim i radnim procesima pojavljuju hemijske štetnosti.
 3. Ispitivanja bioloških štetnosti vrše se na mjestu rada u radnoj okolini gdje se pri radu koriste, proizvode ili pojavljuju opasne tvari u kojima nastaju organizmi štetni za zdravlje (virusi, paraziti, bakterije, gljivice i sl).
 4. Ispitivanje mikroklimatskih uvjeta u radnim i pomoćnim prostorijama obuhvata mjerenja osvjetljenja, temperature, vlažnosti i brzine strujanja zraka.
Izrada stručnog nalaza koji se pribavlja u postupku skraćivanja radnog vremena na poslovima sa povećanim rizikom.

Tu ubrajamo:

 1. Ispitivanje fizičkih štetnosti u radnim i pomoćnim prostorijama obuhvata mjerenja buke, vibracije, toplotno zračenje, UV zračenje i elektromagnetno zračenje.
 2. Ispitivanja hemijskih štetnosti vrše se na mjestu rada u radnoj okolini, u neposrednoj blizini organa za disanje radnika, gdje se u tehnološkim i radnim procesima pojavljuju hemijske štetnosti.
 3. Ispitivanja bioloških štetnosti vrše se na mjestu rada u radnoj okolini gdje se pri radu koriste, proizvode ili pojavljuju opasne tvari u kojima nastaju organizmi štetni za zdravlje (virusi, paraziti, bakterije, gljivice i sl).
 4. Ispitivanje mikroklimatskih uvjeta u radnim i pomoćnim prostorijama obuhvata mjerenja osvjetljenja, temperature, vlažnosti i brzine strujanja zraka.
Izdavanje odgovarajućih isprava iz oblasti zaštite na radu.

Tu ubrajamo:

 1. Ispitivanje fizičkih štetnosti u radnim i pomoćnim prostorijama obuhvata mjerenja buke, vibracije, toplotno zračenje, UV zračenje i elektromagnetno zračenje.
 2. Ispitivanja hemijskih štetnosti vrše se na mjestu rada u radnoj okolini, u neposrednoj blizini organa za disanje radnika, gdje se u tehnološkim i radnim procesima pojavljuju hemijske štetnosti.
 3. Ispitivanja bioloških štetnosti vrše se na mjestu rada u radnoj okolini gdje se pri radu koriste, proizvode ili pojavljuju opasne tvari u kojima nastaju organizmi štetni za zdravlje (virusi, paraziti, bakterije, gljivice i sl).
 4. Ispitivanje mikroklimatskih uvjeta u radnim i pomoćnim prostorijama obuhvata mjerenja osvjetljenja, temperature, vlažnosti i brzine strujanja zraka.
Zaštita na radu
ZAŠTO TREBAMO
ZAŠTITU NA RADU?

Svrha zaštite na radu je stvarati sigurne radne uslove kako bi se spriječili zastoji u odvijanju tehnoloških/proizvodnih/uslužnih i drugih radnih procesa s mogućim posljedicama za zdravlje i život radnika kao što su povrede na radu, profesionalne bolesti i druge bolesti u vezi s radom.