...
naziv kompanije
×

IMPLEMENTACIJA HACCP STANDARDA

IMPLEMENTACIJA HACCP STANDARDA

Hazard Analysis and Critical Control Points ili HACCP – Analiza rizika i kritičnih kontrolnih tačaka je sistemski preventivni pristup kojim se osigurava sigurnost hrane. Prema pravilniku o higijeni hrane subjekti u poslovanju sa hranom moraju osigurati: 1. Da su lica koja rukuju hranom pod nadzorom, da su primila instrukcije i/ili da su educirana iz oblasti […]

Hazard Analysis and Critical Control Points ili HACCP – Analiza rizika i kritičnih kontrolnih tačaka je sistemski preventivni pristup kojim se osigurava sigurnost hrane.

Prema pravilniku o higijeni hrane subjekti u poslovanju sa hranom moraju osigurati:

1. Da su lica koja rukuju hranom pod nadzorom, da su primila instrukcije i/ili da su educirana iz oblasti higijene hrane, u skladu s njihovim radnim aktivnostima;

2. Da su lica koja su odgovorna za uspostavljanje, provođenje i održavanje stalnih postupaka sigurnosti hrane zasnovanih na principima HACCP-a ili za primjenu odgovarajućih upustava prošla odgovarajuću edukaciju o primjeni principa HACCP; i

3. Da postoji usklađenost sa bilo kojim od zahtjeva posebnih propisa koji se odnose na programe edukacije lica koja rade u određenim prehrambenim sektorima.

Principi HACCP-a sastoje se iz sljedećih tačaka:

a) Identifikacije svih rizika koji se moraju spriječiti, otkloniti ili smanjiti na prihvatljive nivoe;

b) Identifikacije kritičnih kontrolnih tačaka u fazi ili fazama kod kojih je kontrola od suštinskog značaja radi sprečavanja ili otklanjanja rizika ili njihovog smanjenja na prihvatljive nivoe;

c) Uspostavljanja graničnih vrijednosti kod kontrolnih tačaka koje odvajaju prihvatljivo od neprihvatljivog radi sprečavanja, otklanjanja ili smanjenja identificiranih rizika;

d) Uspostavljanja i provođenja efikasnih postupaka plana praćenja/monitoringa na kritičnim kontrolnim tačkama;

e) Uspostavljanja korektivnih mjera, kada se prilikom praćenja/monitoringa pokaže da kritična kontrolna tačka nije pod kontrolom;

f) Određivanja postupaka, koji se moraju redovno provoditi, radi potvrde efikasnog funkcionisanja mjera navedenih u tačkama od a) do e); i

g) Uspostavljanja dokumenata i evidencije srazmjerno tipu i veličini poslovanja s hranom radi verificiranja efikasne primjene mjera navedenih u tački od a) do f).

Subjekti u poslovanju sa hranom moraju uspostaviti redovni godišnji plan samokontrole sa uspostavljenim korektivnim mjerama u slučaju neusklađenosti, na osnovu kojeg će se vršiti uzorkovanje i ispitivanje hrane i briseva.

Ukoliko su vam potrebne konsultantske usluge u vezi sa izradom HACCP plana i kompletne HACCP dokumentacije naš certificirani stručni tim je tu za vas.

PODIJELI

SVE NOVOSTI
Seraphinite AcceleratorBannerText_Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.