...
naziv kompanije
×

20. april – Međunarodni dan zaštite od buke

20. april – Međunarodni dan zaštite od buke

Kako bi se smanjile štetne posljedice koje može uzrokovati buka potrebno je provesti mjerenja radi utvrđivanja razine buke na mjernom mjestu i odlučivanju koje će se mjere primjeniti kako bi se smanjila opasnost po zdravlje.

Danas je buka veliki problem prisutan posvuda. Uzrok buke u svakodnevnom životu može biti saobraćaj, zvuk klima uređaja, liftova i slično što ne ugrožava naše zdravlje. No, buka na radnom mjestu predstavlja veći problem. Izvori takve buke su glasne mašine i proizvodni procesi koji mogu ugroziti zdravlje radnika, u prvom redu oštetiti sluh. Dugim izlaganjem radnika buci može se postepeno izgubiti sluh i razviti profesionalna bolest. Kako bi se to spriječilo potrebno je primjeniti mjere zaštite na radu.

Kod opremanja prostora mašinama birati tihe mašine. Ako to nije moguće ispuniti, postojeće mašine treba redovno održavati i oklopiti kako bi se spriječilo širenje buke.

Ako to nije moguće potrebno je ograničiti širenje buke oblaganjem zidova materijalom koji upija zvuk ili u konačnici osigurati lična zaštitna sredstva za zaštitu sluha.

Oštećenje sluha koje može nastati na određenom zvučnom polju zavisi ne samo od razine zvuka nego i o dužini trajanja. Normalno je za očekivati da će duže izlaganje nekom zvuku uzrokovati teže oštećenje sluha.

Kako bi se smanjile štetne posljedice koje može uzrokovati buka potrebno je provesti mjerenja radi utvrđivanja razine buke na mjernom mjestu i odlučivanju koje će se mjere primjeniti kako bi se smanjila opasnost po zdravlje.

Ispitivanje nivoa buke vrši se prilikom periodičnih pregleda i ispitivanja sredstava za rad i sredstava i opreme lične zaštite od strane ovlaštene institucije.

Periodični pregledi i ispitivanja sredstava za rad i sredstava i opreme lične zaštite obavljaju se radi provjere ispunjenosti sigurnosno-zdravstvenih zahtjeva i provođenja propisanih mjera zaštite na radu, te radi otkrivanja i otklanjanja nedostataka koji bi mogli ugroziti sigurnost i zdravlje radnika koji rukuju sredstvima za rad i sredstvima i opremom lične zaštite, kao i drugih radnika u radnoj okolini.

Ovlaštena organizacija vrši mjerenja na radnim mjestima, te upoređuje izmjerene vrijednosti sa dozvoljenim vrijednostima koje su propisane zakonskim regulativama.

Nakon što se dobivene vrijednosti uporede sa propisanim, donose se odgovarajuće mjere, ukoliko je neophodno, kako bi se osiguralo smanjivanje ili potpuno uklanjanje uzroka buke, kako bi radna okolina bila sigurna za zdravlje radnika.

MULTI LAB d.o.o. je ovlaštena organizacija za obavljanje periodičnih pregleda i ispitivanja sredstava za rad i sredstava i opreme lične zaštite.

PODIJELI

SVE NOVOSTI
Seraphinite AcceleratorBannerText_Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.